Οδηγίες για μαθητές οι οποίοι διαμένουν με άτομα ευπαθών ομάδων

Με εγκύκλιο που εστάλη στα σχολεία, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νοσήματα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία (άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ Β ́ 455). Οι κηδεμόνες υποβάλλουν στον Διευθυντή έως την Τετάρτη 12-05-2021: (α) αίτηση – υπεύθυνη ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. β) προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι συνοικεί με τους μαθητές πρόσωπο που πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο νόσημα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους. Ο Διευθυντής πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα και την υποβάλλει στη Διεύθυνση ΠΕ για τα περεταίρω, προκειμένου να εγκριθεί.