Συνάντηση μαθητών στην Ελλάδα – LTE in Greece


The second LTE took place in Perama from 3rd to 7th December 2018. The activities for the project were the following:

Το δεύτερο LTE πραγματοποιήθηκε στο Πέραμα από τις 3 έως τις 7 Δεκεμβρίου 2018. Οι δραστηριότητες του έργου ήταν οι εξής:

3/12/2018

Pupils and teachers from the partner countries were welcomed in the 1st Primary School of Perama. Since the arrival day coincided with the International Day of Disabled People, the host country pupils demonstrated outdoor sport activities designed for people with disabilities. Then all pupils joined to try their best at these activities.

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης ενώθηκαν με τους καλεσμένους και επισκέφτηκαν μαζί το πλανητάριο της Αθήνας. Ήταν μια προγραμματισμένη εκδρομή που πραγματοποιούσαν κάθε χρόνο οι Έλληνες μαθητές και οι επισκέπτες ακολούθησαν το συνηθισμένο τους πρόγραμμα. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το νεόδμητο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μια ξενάγηση προσφέρθηκε από το ίδρυμα και οι μαθητές είχαν χρόνο για κάποιο υπαίθριο παιχνίδι.

Afterwards, Greek pupils danced traditional dances from different parts of Greece. They returned to their classes, accompanied by their friends from other countries. Greek pupils introduced the paintings on the classroom walls created by KETHEA members and them.Parents welcomed foreign pupils and teachers by cooking traditional Greek meals. Lunch with all guests, teachers and parents and pupils of the 6th grade took place in school. When they finished lunch, pupils rehearsed their roles for the common segmented drama.In the evening, a tour guide at Piraeus took place.

Στη συνέχεια, Έλληνες μαθητές χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Επέστρεψαν στις τάξεις τους, συνοδευόμενοι από φίλους τους από άλλες χώρες. Οι Έλληνες μαθητές παρουσίασαν τις ζωγραφιές στους τοίχους της τάξης που δημιούργησαν τα μέλη του ΚΕΘΕΑ και αυτά. Οι γονείς καλωσόρισαν ξένους μαθητές και δασκάλους μαγειρεύοντας παραδοσιακά ελληνικά γεύματα. Μεσημεριανό γεύμα με όλους τους καλεσμένους, δασκάλους και γονείς και μαθητές της Στ’ τάξης πραγματοποιήθηκε στο σχολείο. Όταν τελείωσαν το μεσημεριανό γεύμα, οι μαθητές έκαναν πρόβα στους ρόλους τους για το κοινό τμηματικό δράμα. Το βράδυ, πραγματοποιήθηκε ξεναγός στον Πειραιά.

4/12/2018

Pupils of the 6th grade joined the guests and visited together Athens planetarium. It was a planned excursion that Greek pupils have every year and guests followed their ordinary schedule. Then, they visited the newly constructed Stavros Niarchos foundation. A guided tour was offered by the foundation and pupils had time for some outdoor play.

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης ενώθηκαν με τους καλεσμένους και επισκέφτηκαν μαζί το πλανητάριο της Αθήνας. Ήταν μια προγραμματισμένη εκδρομή που πραγματοποιούσαν κάθε χρόνο οι Έλληνες μαθητές και οι επισκέπτες ακολούθησαν το συνηθισμένο τους πρόγραμμα. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το νεόδμητο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μια ξενάγηση προσφέρθηκε από το ίδρυμα και οι μαθητές είχαν χρόνο για κάποιο υπαίθριο παιχνίδι.

5/12/2018

4th graders, their teachers and all the guests had a guided visit to the Acropolis museum. Then, the guests went for a walk in Plaka and afterwards up to the Acropolis’ Rock.

Ξενάγηση στο μουσείο της Ακρόπολης είχαν οι μαθητές της Δ’ τάξης, οι καθηγητές τους και όλοι οι καλεσμένοι. Στη συνέχεια, οι καλεσμένοι πήγαν βόλτα στην Πλάκα και στη συνέχεια στον Βράχο της Ακρόπολης.Ξενάγηση στο μουσείο της Ακρόπολης είχαν οι μαθητές της Δ’ τάξης, οι καθηγητές τους και όλοι οι καλεσμένοι. Στη συνέχεια, οι καλεσμένοι πήγαν βόλτα στην Πλάκα και στη συνέχεια στον Βράχο της Ακρόπολης.

6/12/2018

Official day off for our school, as Saint Nicolaus is the patron of the city. Pupils and teachers went together in an educational excursion to Epidaurus Ancient Theatre, as their main activity was a common drama. Then they visited the city of Nafplion.

Επίσημη αργία για το σχολείο μας, καθώς ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης της πόλης. Μαθητές και δάσκαλοι πήγαν μαζί σε μια εκπαιδευτική εκδρομή στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, καθώς η κύρια δραστηριότητά τους ήταν ένα κοινό δράμα. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την πόλη του Ναυπλίου.

7/12/2019

The day started with a brief meeting with the Major and then a guided boat trip around Saronicos gulf offered by the Municipality. Teachers from partner countries and teachers from Perama had lunch together at school, while all guest pupils were offered lunch at Greek pupils’ homes. In the afternoon, the segmented drama took place with pupils from all the countries. Members of KETHEA were present and a representative took up a very small, but significant role, at the end of the drama. A farewell dinner took place in Perama.

Η μέρα ξεκίνησε με μια σύντομη συνάντηση με τον Ταγματάρχη και στη συνέχεια μια εκδρομή με καραβάκι στον Σαρωνικό κόλπο που προσέφερε ο Δήμος. Δάσκαλοι από χώρες εταίρους και δάσκαλοι από το Πέραμα γευμάτισαν μαζί στο σχολείο, ενώ σε όλους τους φιλοξενούμενους μαθητές προσφέρθηκε γεύμα σε σπίτια Ελλήνων μαθητών. Το απόγευμα έλαβε χώρα το τμηματικό δράμα με μαθητές από όλες τις χώρες. Μέλη του ΚΕΘΕΑ ήταν παρόντα και ένας εκπρόσωπος ανέλαβε έναν πολύ μικρό, αλλά σημαντικό ρόλο, στο τέλος του δράματος. Αποχαιρετιστήριο δείπνο πραγματοποιήθηκε στο Πέραμα.

Αφήστε μια απάντηση

Όνομα *
Email *
Ιστότοπος