Μέτρα πρόληψης κατά της πανδημίας covid 19 και κάρτα μαθητή

Αγαπητοί γονείς, επειδή η πανδημία που μας ταλαιπωρεί περισσότερο από ένα χρόνο δεν έχει τελειώσει, χρειάζεται να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί  και να δίνουμε θετικά μηνύματα στα παιδιά, ώστε να τηρούν τα μέτρα και τους κανόνες υγιεινής και προστασίας.

Τη  Δευτέρα που ξανανοίγουν τα σχολεία, ο έλεγχος  της σχολικής κάρτας COVID 19, θα γίνει στη είσοδο του σχολείου. Μαθητές οι οποίοι δεν θα έχουν μαζί τους την κάρτα, εκτυπωμένη ή χειρόγραφη, δε θα γίνονται δεκτοί .Ιδιαίτερα, παρακαλούμε να μην έρθουν χωρίς την κάρτα τους ασυνόδευτοι μαθητές/τριες.

 Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:

 • η  υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,  
 • η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται από τις δύο πόρτες του σχολείου με  διαφορετικές ανά τάξη ώρες αποχώρησης,
 • ανάλογα με την τάξη,  θα γίνονται διαφορετικά διαλείμματα,
 • οι ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,  θα είναι σταθερές
 • η συστηματική χρήση αντισηπτικών,
 • οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
 •  ο συστηματικός καθαρισμός του εργαστηρίου πληροφορικής
 • ο τακτικός αερισμός των χώρων,
 • τα ειδικότερα μέτρα για τη λειτουργία  του κυλικείου                                                                           

Επισυνάπτουμε τη κάρτα μαθητή covid 19 για να τη συμπληρώσετε, αν χρειάζεται, χειρόγραφα.

Διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τα γνωστά self –test. Αναφέρουμε παρακάτω τα κυριότερα σημεία:

Άρθρο 1 Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν από τη Δευτέρα

Άρθρο 2 1. Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ : Οι γονείς των ανηλίκων μαθητών/ τριων επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19».

 1. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς μαθητών.
 2. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Άρθρο 3 Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.

Ολόκληρη την ΚΥΑ μπορείτε να τη διαβάσετε https://www.minedu.gov.gr/publ…/docs2020/document_17_1.pdf

Για το θέμα αυτό και άλλα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου, θα ακολουθήσουν άλλες ανακοινώσεις είτε μέσω email είτε στην ιστοσελίδα και στο Facebook του σχολείου.

Οδηγίες για μαθητές οι οποίοι διαμένουν με άτομα ευπαθών ομάδων

Με εγκύκλιο που εστάλη στα σχολεία, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νοσήματα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία (άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ Β ́ 455). Οι κηδεμόνες υποβάλλουν στον Διευθυντή έως την Τετάρτη 12-05-2021: (α) αίτηση – υπεύθυνη ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. β) προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι συνοικεί με τους μαθητές πρόσωπο που πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο νόσημα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους. Ο Διευθυντής πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα και την υποβάλλει στη Διεύθυνση ΠΕ για τα περεταίρω, προκειμένου να εγκριθεί.