Διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τα γνωστά self –test. Αναφέρουμε παρακάτω τα κυριότερα σημεία:

Άρθρο 1 Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν από τη Δευτέρα

Άρθρο 2 1. Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ : Οι γονείς των ανηλίκων μαθητών/ τριων επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19».

  1. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς μαθητών.
  2. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Άρθρο 3 Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.

Ολόκληρη την ΚΥΑ μπορείτε να τη διαβάσετε https://www.minedu.gov.gr/publ…/docs2020/document_17_1.pdf

Για το θέμα αυτό και άλλα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου, θα ακολουθήσουν άλλες ανακοινώσεις είτε μέσω email είτε στην ιστοσελίδα και στο Facebook του σχολείου.