Teleconference 16/11/2018 Odd + Sports!

Students from all 6 countries met online on 16/11/2018, 9:30 CET and presented odd characters in sports or odd sports. It is evident that athletes and sports are not always the ones we are used to! Disability, difficulties or extreme characteristics should not hold us back from achieving our goals, as everyone has the right to succeed.

Μαθητές και από τις 6 χώρες συναντήθηκαν διαδικτυακά στις 16/11/2018, 9:30 CET και παρουσίασαν περίεργους χαρακτήρες σε αθλητικά ή περίεργα αθλήματα. Είναι προφανές ότι οι αθλητές και ο αθλητισμός δεν είναι πάντα αυτοί που έχουμε συνηθίσει! Η αναπηρία, οι δυσκολίες ή τα ακραία χαρακτηριστικά δεν πρέπει να μας εμποδίζουν να επιτύχουμε τους στόχους μας, καθώς όλοι έχουν το δικαίωμα να πετύχουν.

TM in Poland – Brodnica

01/10/2018  to 04/10/2018

  We visited the Zespol Szkolno Przedszkolny nr 2 w Brodnicy where we received  a warm welcome by students of the school in a short show / presentation.We admired the products of the Art contest which took place during the first year of the project ?the odd one…IN!? and we all congratulated the little students on their success and creativity. 

We had a meeting about the project where we evaluated the already completed activities and discussed about the comic activity which has to be finished by all the partners until our next LTE in Greece.

We had dinner at the hotel restaurant with teachers of the host school.

We attended a lesson presentation by mrs Marzena Majka Kaszynska who works with students with learning disabilities. We watched the various activities she had organised in the integration class and the use of ICT in teaching homophones. Same sounds but different meanings. We had a panel discussion and exchange of views and pedagogical experience on children with ?special abilities? and special educational needs.We discussed about the Drama activity in common which we have to prepare and try to present in common as well during the LTE in Greece. We exchanged ideas and we ended up with the final form that our segmented play will have. 

We had a short tour of the city of Brodnica and then dinner with teachers of the school.
Trip to Torun, the birthplace of Nicolaus Copernicus. A controversial and odd mathematician and astronomer who formulated a model of the universe different from what had already been known by Aristarchus of Samos. This new model placed the Sun rather than the Earth at the centre of the universe and raised a lot of argument.

First LTE in Brasov, Romania

It is the 3rd meeting of our Erasmus+ project The odd one …IN!
This time, it is our pupils that experienced  an intercultural training event. They exchanged traditional games, which turned out to be similar or even identical in several countries and had fun climbing, playing with the snow and making craftwork!
Children and teachers will never forget the exceptional hosting from the Romanian partners from  Scoala Gimnaziala nr. 9 “Nicolae Orghidan” Brasov. We love Brasov!

Είναι η 3η συνάντηση του έργου μας Erasmus+ The odd one …IN!
Αυτή τη φορά, είναι οι μαθητές μας που βίωσαν μια διαπολιτισμική εκπαιδευτική εκδήλωση. Αντάλλαξαν γνώσεις για παραδοσιακά παιχνίδια, που αποδείχτηκαν παρόμοια ή και πανομοιότυπα σε πολλές χώρες και διασκέδασαν σκαρφαλώνοντας, παίζοντας με το χιόνι και φτιάχνοντας χειροτεχνίες!
Τα παιδιά και οι δάσκαλοι δεν θα ξεχάσουν ποτέ την εξαιρετική φιλοξενία από τους Ρουμάνους συνεργάτες της Scoala Gimnaziala nr. 9 “Nicolae Orghidan” Brasov. Αγαπάμε το Μπρασόβ!

LTE Romania – Brasov

The 1st LTE took place in Brasov, Romania. 

Το 1ο LTE πραγματοποιήθηκε στο Μπρασόβ της Ρουμανίας.

22/4/2018

Arrival day. Countries of all groups reached Brasov and had dinner together.

Ημέρα άφιξης. Χώρες όλων των ομάδων έφτασαν στο Μπρασόβ και δείπνησαν μαζί.

23/4/2018

Visit Scoala Gimnaziala Nr.9 ,,Nicolae Orghidan” primary school, Romanian teachers showed both pupils and teachers from all countries around the school. Then, all participants attended a feast organized by the school and presents were exchanged. Romanian pupils were all dressed in traditional costumes and performed a play demonstrating habits and jobs of the past. At the end of the feast, pupils and teachers danced together traditional Romanian dances.

Επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο Scoala Gimnaziala Nr.9 ,,Nicolae Orghidan”, οι Ρουμάνοι δάσκαλοι παρουσίασαν μαθητές και δασκάλους από όλες τις χώρες γύρω από το σχολείο. Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα γλέντι που διοργάνωσε το σχολείο και ανταλλάχθηκαν δώρα. Οι Ρουμάνοι μαθητές ήταν όλοι ντυμένοι παραδοσιακές φορεσιές και παρουσίασαν θεατρική παράσταση με συνήθειες και δουλειές του παρελθόντος. Στο τέλος της γιορτής, μαθητές και δάσκαλοι χόρεψαν μαζί παραδοσιακούς ρουμανικούς χορούς.

Then, all pupils and one teacher per country attended the dance class. Meanwhile coordinators met to decide on the following steps of the project. An issue arose as a teacher had to leave Romania earlier due to commitment to another project. It was decided that one contact person from each country  will always be available for the project so as to eliminate communication gaps. To make communication more efficient, forum instead of chat will be used and emails will be sent only to the contact person from each country.

Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές και ένας δάσκαλος ανά χώρα παρακολούθησαν το μάθημα χορού. Εν τω μεταξύ οι συντονιστές συναντήθηκαν για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα βήματα του έργου. Προέκυψε ένα ζήτημα καθώς ένας δάσκαλος έπρεπε να φύγει νωρίτερα από τη Ρουμανία λόγω δέσμευσης σε άλλο έργο. Αποφασίστηκε ότι ένα άτομο επικοινωνίας από κάθε χώρα θα είναι πάντα διαθέσιμο για το έργο, ώστε να εξαλειφθούν τα κενά επικοινωνίας. Για να γίνει πιο αποτελεσματική η επικοινωνία, θα χρησιμοποιείται φόρουμ αντί για συνομιλία και τα email θα αποστέλλονται μόνο στον υπεύθυνο επικοινωνίας από κάθε χώρα.

Lunch with traditional Romanian recipes was offered by the school and all participants returned to the hotel. In the afternoon we were guided to the old city and have dinner in a traditional restaurant.

Μεσημεριανό γεύμα με παραδοσιακές ρουμανικές συνταγές προσφέρθηκε από το σχολείο και όλοι οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ξεναγηθήκαμε στην παλιά πόλη και δειπνήσαμε σε παραδοσιακό εστιατόριο.

24/4/2018

Visit Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” secondary school. Greek pupils presented a lego wedo robot. Italian pupils presented their three traditional games. Romanian pupils dramatized a fairy tale about odd characters and inclusion. Then, teachers and pupils attended a handscraft lesson, where they learned to dye eggs with wax, paint stained glass and make traditional necklaces and bracelets.

Επίσκεψη στο Școala Gimnazială Nr. 9 Γυμνάσιο «Nicolae Orghidan». Έλληνες μαθητές παρουσίασαν ένα ρομπότ lego wedo. Οι Ιταλοί μαθητές παρουσίασαν τα τρία παραδοσιακά τους παιχνίδια. Οι Ρουμάνοι μαθητές δραματοποίησαν ένα παραμύθι για τους περίεργους χαρακτήρες και την ένταξη. Στη συνέχεια, δάσκαλοι και μαθητές παρακολούθησαν ένα μάθημα χειροτεχνίας, όπου έμαθαν να βάφουν αυγά με κερί, να βάφουν βιτρό και να φτιάχνουν παραδοσιακά περιδέραια και βραχιόλια.

A visit to the teachers’ office was very interesting for the children, as they were able to see how lessons are organized and pupils performance evaluated.

Lunch was offered by the parents of the school. Then teachers and pupils visited the zoo. 

Η επίσκεψη στο γραφείο των δασκάλων ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, καθώς μπόρεσαν να δουν πώς οργανώνονται τα μαθήματα και αξιολογούνται οι επιδόσεις των μαθητών.

25/4/2018

Visit primary school. Pupils presented the odd character from their country. Then they moved to the yard where they presented and played traditional children games. It was apparent that many of the games were common or even identical in several countries, The coordinators from each country met again to agree on the meetings. Meeting dates in Greece were fixed, since all the other meeting dates were already scheduled, so that all partners can book early and also find a surrogate in case of an emergency. Meanwhile, pupils had fun together and planted a tree in the yard for each country.

Επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο. Οι μαθητές παρουσίασαν τον περίεργο χαρακτήρα από τη χώρα τους. Στη συνέχεια μετακόμισαν στην αυλή όπου παρουσίασαν και έπαιξαν παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια. Ήταν προφανές ότι πολλά από τα παιχνίδια ήταν κοινά ή και πανομοιότυπα σε πολλές χώρες. Οι συντονιστές από κάθε χώρα συναντήθηκαν ξανά για να συμφωνήσουν στις συναντήσεις. Οι ημερομηνίες των συναντήσεων στην Ελλάδα είχαν καθοριστεί, καθώς όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες συναντήσεων ήταν ήδη προγραμματισμένες, έτσι ώστε όλοι οι συνεργάτες να μπορούν να κάνουν κράτηση από νωρίς αλλά και να βρουν υποκατάστατο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εν τω μεταξύ, οι μαθητές διασκέδασαν μαζί και φύτεψαν ένα δέντρο στην αυλή για κάθε χώρα.

26/4/2018

All participants went to ROIANA area, up to the mountains using cable car and pupils and teachers played with the snow. A visit to the “Dracula Castle” was next and a guided tour revealed that Dracula was not that odd compared to his contemporaries, but the real oddity is in the myth.

Όλοι οι συμμετέχοντες πήγαν στην περιοχή ROIANA, μέχρι τα βουνά χρησιμοποιώντας τελεφερίκ και μαθητές και δάσκαλοι έπαιξαν με το χιόνι. Ακολουθούσε μια επίσκεψη στο “Κάστρο του Δράκουλα” και μια ξενάγηση αποκάλυψε ότι ο Δράκουλας δεν ήταν τόσο περίεργος σε σύγκριση με τους συγχρόνους του, αλλά το πραγματικό παράξενο βρίσκεται στον μύθο.

27/4/2018

Visit to the forest company. We were welcomed by the director and the staff of the company. A presentation concerning the role and activities of the forest company followed. Pupils were introduced to the Romanian fauna and became aware of the endangered species.

Επίσκεψη στη δασική εταιρεία. Μας υποδέχτηκαν ο διευθυντής και το προσωπικό της εταιρείας. Ακολούθησε παρουσίαση για το ρόλο και τις δραστηριότητες της δασικής εταιρείας. Οι μαθητές μυήθηκαν στη ρουμανική πανίδα και γνώρισαν τα απειλούμενα είδη.

A visit to adventure park followed, where pupils and teachers enjoyed joint activities, such as climbing. Then dinner at a luxurious hotel was offered to the participants by the forest company. 

Ακολούθησε επίσκεψη στο πάρκο περιπέτειας, όπου μαθητές και δάσκαλοι απολάμβαναν κοινές δραστηριότητες, όπως αναρρίχηση. Στη συνέχεια δείπνο σε πολυτελές ξενοδοχείο προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες από τη δασική εταιρεία.

In the afternoon, pupils had the chance to meet the families of the hosts. Teams of two or three pupils were hosted by a family and children shared candies, ice creams, toys and familiarized with the routine of their Romanian friends.

Το απόγευμα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τις οικογένειες των οικοδεσποτών. Ομάδες δύο ή τριών μαθητών φιλοξενήθηκαν από μια οικογένεια και τα παιδιά μοιράστηκαν καραμέλες, παγωτά, παιχνίδια και εξοικειώθηκαν με τη ρουτίνα των Ρουμάνων φίλων τους.

During the Learning Training Event in Brasov, Romania, the greek team presented 3 traditional children’s games, described below:

Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης στο Μπρασόβ της Ρουμανίας, η ελληνική ομάδα παρουσίασε 3 παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια, που περιγράφονται παρακάτω:

THE BROOM   (SCOUPA DANCE)

A cheerful, funny dance especially for parties at Carnival period. It is danced by 6-7 couples. One single man who has a broom instead of a partner sings and teases the others as they dance. The  Others respond and mock him, he hunts them, and hits them with the broom. Suddenly he calls CHANGE and then everyone has to change dames and he can stop and grab someone else’s dame. Anyone left without a partner, dances with the broom. They all go on dancing until the song ends.

Ένας χαρούμενος, αστείος χορός ειδικά για πάρτι την περίοδο του Καρναβαλιού. Χορεύεται από 6-7 ζευγάρια. Ένας ανύπαντρος που έχει μια σκούπα αντί για σύντροφο τραγουδά και πειράζει τους άλλους καθώς χορεύουν. Οι άλλοι απαντούν και τον κοροϊδεύουν, εκείνος τους κυνηγάει και τους χτυπά με τη σκούπα. Ξαφνικά καλεί ΑΛΛΑΓΗ και μετά ο καθένας πρέπει να αλλάξει ντάμας και μπορεί να σταματήσει και να αρπάξει τη μαμά κάποιου άλλου. Όποιος μένει χωρίς παρτενέρ, χορεύει με τη σκούπα. Όλοι συνεχίζουν να χορεύουν μέχρι να τελειώσει το τραγούδι.

PIGGY-IN-THE MIDDLE   ( KOROIDO )

Two children face each other, at a distance of about 8-10 metres, and throw one ball to the other over the piggy’s head. Another child who is the piggy sits between them and tries to catch the ball. If the Piggy manages to catch it, he wins. The child who threw the ball loses and becomes the new Piggy.

Δύο παιδιά αντικριστά το ένα με το άλλο, σε απόσταση περίπου 8-10 μέτρων, ρίχνουν τη μπάλα από τον έναν στον άλλα πάνω από το κεφάλι του κορόιδου. Ένα άλλο παιδί που είναι το κορόιδο κάθεται ανάμεσά τους και προσπαθεί να πιάσει την μπάλα. Αν το κορόιδο καταφέρει να το πιάσει, κερδίζει. Το παιδί που πέταξε την μπάλα χάνει και γίνεται το νέο κορόιδο

CHANGE

The children sing a counting out song to see who will be the first to be out. The other children choose a  spot (tree or column). Then they communicate with each other and when they judge it is the right moment, they change with each other the tree or the column. This means that a person goes to the tree or the column of the other person and at the same time they shout Change. The child that stays in the middle hears the slogan from the other children that means Change he runs to catch the unoccupied spot (tree or column). If he manages that, he wins and the child who remains without a tree takes the post in the middle. 

Τα παιδιά τραγουδούν ένα τραγούδι για να δουν ποιος θα βγει πρώτος. Τα άλλα παιδιά επιλέγουν ένα σημείο (δέντρο ή στήλη). Μετά επικοινωνούν μεταξύ τους και όταν κρίνουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλάζουν μεταξύ τους το δέντρο ή τη στήλη. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο πηγαίνει στο δέντρο ή στη στήλη του άλλου και ταυτόχρονα φωνάζει Αλλαγή. Το παιδί που μένει στη μέση ακούει το σύνθημα από τα άλλα παιδιά που σημαίνει Αλλαγή τρέχει για να πιάσει το ακατάληπτο σημείο (δέντρο ή στήλη). Αν το καταφέρει, κερδίζει και το παιδί που μένει χωρίς δέντρο παίρνει το πόστο στη μέση.